PROJEKTY

Akademický ústav Karviná  je zapojen do přípravy a realizace projektů ESF operačního programu OPZ. V minulém období realizoval níže uvedené projekty. Dále se podílí na přípravě a realizaci projektů a grantů zaměřených na celoživotní vzdělávání,  práci s dětmi a mládeží a preventivní programy vyhlašované územními samosprávnými celky, nadacemi a soukromými donátory

PROJEKTY 2023

Projekt financovaný Evropskou unií zahájený v 8/2023

 • Dítě mimo rodinu
Reg. č. projektu: CZ.03.02./0.0/22_017/0000971
Období realizace: 1.8.2023 – 31.7.2026

PROJEKTY 2021 a 2022

Projekty OPZ spolufinancované ESF

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Realizace probíhajících projektů zahájených 2020:

 • Standardizace sociální práce v poradenství, edukaci rodičů v rozvodové/rozchodové situaci
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015133
Období realizace: 1.6.2020 – 31.5.2022

SPOLUÚČAST PŘI REALIZACI PROJEKTU
Co jsem potřeboval a nedostal jsem
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015088
Období realizace: 1.4.2020 – 31.3.2022

PROJEKTY 2020

Projekty OPZ spolufinancované ESF

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Realizace probíhajících projektů zahájených 2018:

Zvýšení kvality poskytovaných služeb NZDM Oáza
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600
Období realizace: 1.6.2018 - 31.5.2020

Zavádění interdisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji, etablování metodického postupu do portfolia vzdělávání pracovníků SPOD
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007599
Období realizace: 1.8.2018 – 30.4.2020

Nové projekty:

• Standardizace sociální práce v poradenství, edukaci rodičů v rozvodové/rozchodové situaci
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015133
Období realizace: 1.6.2020 – 31.5.2022

SPOLUÚČAST PŘI REALIZACI PROJEKTU
Co jsem potřeboval a nedostal jsem
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015089
Období realizace: 1.4.2020 – 31.3.2022

PROJEKTY 2019

Projekty OPZ spolufinancované ESF

Realizace stávajících projektů, zahájených v roce 2017 a 2018.

Model organizování sociálního prostředí
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/003840
Období realizace: 1.7.2017 – 30.4.2019

Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003821
Období realizace: 1.7.2017 – 30.6.2019

Zvýšení kvality poskytovaných služeb NZDM Oáza
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600
Období realizace: 1.6.2018 - 31.5.2020

Zavádění interdisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji, etablování metodického postupu do portfolia vzdělávání pracovníků SPOD
Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007599
Období realizace: 1.8.2018 – 31.3.2020

PROJEKTY 2018

Senioři, přijdeme za vámi!

Cílem projektu je podpora seniorů v okrese Karviná k jejich setrvání v jejich přirozeném (domácím) prostředí a udržení psychického a fyzického zdraví seniorů v ústavní péči (v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem).

Číst více >

 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V NZDM OÁZA

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Cílem projektu je vytvoření Metodiky vedení nízkoprahového zařízení dětí a mládeže OÁZA a zvýšit odbornost pracovníků zařízení.

Číst více >

 

ZAVÁDĚNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, ETABLOVÁNÍ METODICKÉHO POSTUPU DO PORTFOLIA VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SPOD

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Cílem projektu je vytvoření metodické opory pro zavedení interdisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji. 

Číst více >

 

PROJEKTY 2017

KOMPLEXNÍ PÉČE O RODINU A DĚTI V (PO)ROZVODOVÉ SITUACI

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Cílem projektu je zvýšit odbornost pracovníků SPOD a podpořit je v jejich práci, podpořit multioborovou spolupráci, zavést inovativní metody práce a aktivně zapojit CS projektu a reagovat na jejích potřeby.

Číst více >

 

MODEL ORGANIZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ PRO OHROŽENÉ DĚTI A RODINY

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Projekt řeší inovativní přístup v sociální práci s ohroženými a znevýhodněnými rodinami, ve vzájemné spolupráci rodičů a děti, a a to vytvořením podrobné metodiky nové sociální činnosti v rámci sociálních služeb pro tyto rodiny s označením Komunitní klub pro rodiče a děti.

Číst více >

 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE

 

Projekt byl zaměřen na rozvoj zaměstnanosti osob dlouhodobě nezaměstnaných s cílem zvýšit motivaci, individuální podporu, odborné vzdělávání a podpořit rozvoj kompetencí pro trh práce.

Číst více >

 

NOVÁ CESTA K INTEGRACI

Hlavním cílem projektu je posílení sociálních a pracovních dovedností osob po ukončení výkonu trestu odnětí svobody s návazností na vstup na trh práce, udržení zaměstnání a zařazení se zpět do společnosti. V rámci projektu je navázána úzká spolupráce s Probační a mediační službou Karviná, Havířov, Ostrava

Číst více >

 

NOVÁ CESTA K INTEGRACI II.

Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt z předcházejícího období zaměřený na osoby po propuštění z výkonu trestu, osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Obsahem projektu je realizace komplexu aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování

Číst více >