PROJEKTY

DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE

Operační program:               Lidské zdroje a zaměstnanost

Název prioritní osy:               Aktivní politika trhu práce

Název oblastní podpory:        Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Reg. číslo projektu:               CZ.1.04/2.1.01/D8.00008

Místo realizace:                      Moravskoslezský kraj

doba realizace:                       1. září 2014 – 31. října 2015

Projekt je zaměřen na motivaci, posílení kompetencí, individuální podporu a odborné vzdělávání osob - žen a mužů registrovaných v evidenci Úřadu práce déle než 5 měsíců

V rámci projektu bude realizováno individuální poradenství, pracovní diagnostika, motivace, vzdělávání a zaměstnávání uchazečů o zaměstnání

Aktivity projektu

 • motivačně poradenský program
 • pracovní diagnostika
 • rekvalifikační a kvalifikační kursy:

Pracovník v sociálních službách                  

Administrativní pracovník s praxí                

Daňová evidence                                                      

Účetnictví s využitím výpočetní techniky                

Ošetřovatel/ka                                                         

Sanitář/ka                  

 • individuální poradenství a přímá podpora
 • zprostředkování zaměstnání pro 13 osob

poradenství, podpora, motivace, vzdělávání, rekvalifikace, zaměstnání

image001

Shrnující informace o realizaci projektu  "Dovednosti pro trh práce"

Výše posledního schváleného rozpočtu: 4.197.661,20 Kč

 Spolupracující organizace

  • Domov Alzheimer Darkov o.p.s.
  • Mgr. Andělová - OSVČ
  •  fa DAFIN Morava s.r.o,

Cílovou skupinou projektu byli muži a ženy různých věkových skupin - uchazeči a uchazečky o zaměstnání, zejména osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské pobočky Úřadu práce Ostrava déle než 5 měsíců

Klíčové aktivity

KA 01 Výběr účastníků/ic do projektu:

Účastníci projektu byli vybíráni ve spolupráci s kontaktními pracovišti Úřadu práce Karviná, Orlová, Havířov, Bohumín a Český Těšín. Individuální zájemci byli informováni o aktivitách projektu samostatně poradcem pro zaměstnání a byla s nimi sepsána smlouva o vstupu do projektu. Celkem do projektu vstoupilo 110 osob.

 KA 02 Motivační program:

Motivační programy pro účastníky projektu proběhly v 8 bězích. Byly zajišťovány externími lektory a realizovány v délce 42 hodin /6 dnů á 7 hodin/.

KA 03 Poradenské činnosti:

Tato aktivita byla realizována po celou dobu realizace projetu Poradcem pro zaměstnání, který byl účastníkům k dispozici ve stanovenou, předem vypsanou a viditelně vyvěšenou dobu nebo na základě telefonické, e-mailové či jiné dohody i v dobu vyhovující účastníkovi projektu. Probíhalo jak skupinové tak individuální poradenství. Snížený zájem o tuto aktivitu jsme evidovali v průběhu letních prázdnin.

KA 04 Pracovní diagnostika:

Aktivita pracovní diagnostika – individuální a skupinová byla nabídnuta všem účastníkům projektu, celkem touto aktivitou prošlo v průběhu projektu 23 osob. Byly stanoveny termíny skupinových a individuálních setkání s externím pracovníkem Dr. Stolařem a Dr. Čapkou. Každému účastníkovi této aktivity bylo vypracováno hodnocení a závěrečná zpráva. O aktivitu byl velký zájem, ale z důvodu vyčerpání finančních prostředků byla aktivita ukončena.

KA 05 Rekvalifikační kursy

V průběhu projektu byly realizovány rekvalifikační a kvalifikační kursy. Z celkového počtu 6 nabízených rekvalifikací byly skutečně realizovány 4. O kurs Daňová evidence nebyl zájem z důvodu nízké úrovně vzdělanosti účastníků projektu /o kurs projevila zájem pouze jedna účastnice, která však následně odstoupila/. Další nerealizovaný kurs Administrativní pracovník s praxí – u tohoto kursu neměl realizátor projetu platnou akreditaci. Po jejím získání v období prázdnin nemněli přihlášení účastníci zájem o vstup do rekvalifikace a vzhledem k tomu, že kurs má dlouhou hodinovou dotaci a je doplněn o praxi u zaměstnavatele nebylo již možno z časových důvodů kurs realizovat. Celkem do kursů nastoupilo 74 osob a úspěšně kurs ukončilo - splnilo podmínky a bylo předáno osvědčení 60 osobám.

Název kursu

Do kursu nastoupilo

Počet úspěšných osob

Plán úspěšných osob

Pracovník v sociálních službách

26

24

12

Ošetřovatel/ka

8

4

12

Sanitář/ka

23

19

12

Administrativní pracovník

-

-

12

Účetnictví s využitím VT

15

13

12

Daňová evidence

-

-       

12

C e l k e m

74

60

72

 KA 06 Zprostředkování zaměstnání - KA 07 Podpora uplatnění na trhu práce

Při  této klíčové aktivitě probíhalo intenzivní vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů. Mezi spolupracující organizace se zapojily 3 zaměstnavatelé v regionu - Domov Alzheimer Darkov o.p.s., Mgr. Andělová – OSVČ, fa DAFIN MORAVA s.r.o., kteří vytvořili celkem 11 nových pracovních míst. Jedno místo bylo vytvořeno u realizátora projektu. Na pracovním místě U Akademického ústavu se vystřídaly 2 pracovnice na 1 pracovním místě.

Domov Alzheimer Darkov – 8 pracovních míst, na kterých se vystřídalo celkem 11 osob /viz přiložená tabulka Umístění na pracovní místa/

Pracovní úvazky 37,5 h týdně jsou v souladu s platnou legislativou pro třísměnný /nepřetržitý/ provoz zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce § 83a, odst.2.

KA 08 Doprovodná a podpůrná opatření

V rámci této aktivity byly účastníkům vzdělávání ať už motivačních programů, pracovní diagnostiky nebo rekvalifikačních kursů poskytnuty podpůrné opatření formou:

 • cestovních náhrad /proplacení jízdného pro dojíždějící účastníky z okolních měst a vesnic/,
 • úhrada povinné zdravotní prohlídky pře nástupem na rekvalifikaci /sanitář, ošetřovatel/
 • úhrada zdravotního průkazu pro kurs ošetřovatel a sanitář
 • úhrada pracovního oděvu pro kurs ošetřovatel a sanitář
 • poskytnutí občerstvení po dobu probíhajících rekvalifikačních kursů a motivačních programů

 KA 09 Projektové řízení

            Po celou dobu realizace projektu probíhalo projektové řízení. Pravidelně byly realizovány porady projektového týmu a komunikace manažersky projektu s jednotlivými členy RT. Operativně byly řešeny vzniklé nečekané situace či problémy. Průběžně byly shromažďována data o průběhu a výstupech klíčových aktivit a naplňování monitorovacích indikátorů. Komunikace s poskytovatelem dotace probíhala telefonickou a e-mailovou poštou.

 Popis plnění indikátorů

jednotlivé indikátory byly plněny postupně a jejich monitoring probíhal vždy v jednotlivých Monitorovacích zprávách a odrážely stav plnění jednotlivých KA. Indikátory výstupů i výsledků byly naplněny.

07.01.00 Počet nově vytvořených míst – celkem   /cílová hodnota 7 osob/

Na trhu práce bylo umístěno celkem 14 osob na 11 pracovních místech

Indikátor byl naplněn na 120 %

 07.41.00 Počet podpořených osob - celkem   /cílová hodnota 100 osob/

Celkem do aktivit projektu nastoupilo 110 osob.

Indikátor byl naplněn na 110 %

 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem /cílová hodnota 75 osob/

           Celkem bylo předáno osvědčení o ukončení rekvalifikačního kursu 60 osobám.

Indikátor úspěšných absolventů byl naplněn na 80%

 Celkem byly indikátory plněny:

  • Indikátory výsledků na 100 %              
  • Indikátory výstupů na 110 %

Celkově lze projekt zhodnotit jako úspěšný, splnil stanovená kritéria. Nebyly splněny některé z rekvalifikačních kursů, na které mělo dopad krátké období realizace projektu.