PROJEKTY

ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V NZDM OÁZA

Operační program:               Zaměstnanost

Číslo výzvy:                            03_17_071

Název výzvy:                          Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Reg. číslo projektu:              CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600

Místo realizace:                      Moravskoslezský kraj

doba realizace:                       1. června 2018 - 31. května 2020

Cílem projektu je vytvoření Metodiky vedení nízkoprahového zařízení dětí a mládeže OÁZA  do května roku 2020, která zajistí pracovníkům služby návod k individuálnímu plánování, napomůže lépe nastavit cíle služby a cílovou skupinu služby ve vazbě na hodnocení služby jako takové s nastavením evaluačních kritérií a návodů, jak službu průběžně vyhodnocovat, jaké informace sbírat a jakými způsoby je získávat. Správnost a funkčnost zpracovaných částí standardů ověří autoevaluační setkání pracovníků služby, které prověří orientaci pracovníků ve standardech a souvisejících dokumentech, kompetence metodického týmu obhájit si dílčí procesy popsané v metodice a provázanost standardů v celé dokumentaci.

Dílčím cílem projektu je snížení fluktuace zaměstnanců ve službě díky pravidelným supervizím týmu v době zavádění změn ve službě do praxe. Prostřednictvím sdílení za přítomnosti odborníka bude posílena důvěra, sebereflexe a motivace zaměstnanců ve službě a tím snížena jejich fluktuace. jako úspěšné naplnění tohoto cíle bude považováno ukončení pracovního poměru ze strany pracovníka ve službě v době delší než 12 měsíců od jeho přijetí.

 

Klíčové ativity projektu

  • KA1: Audit služby NZDM OÁZA
  • KA2: Proces zavádění a standardizace doporučení do NZDM OÁZA
  • KA3: Ověření zavedení změn do NZDM OÁZA
  • KA4: Odborné vzdělávání sociálních pracovníků v akreditovaných kurzech
  • KA5: Odborná stáž pracovníků v NZDM Společnost Podané ruce o.p.s.
  • KA6: Zajištění supervize pro pracovníky NZDM OÁZA

Výstupem projektu je ověřená Metodika (Metodika nízkoprahového zařízení dětí a mládeže OÁZA), resp. její zkrácená verze v rozsahu cca 4 stran A4, která bude zveřejněna na webových stránkách Akademického ústavu Karviná, z.ú. www.akademickyustav.cz a v databázi výstupů projektů na www.esfcr.cz. Plná verze Metodiky v rozsahu 40-50 stran A4 bude k dispozici při kontrole na místě a bude sloužit pro sociální práci pracovníků služby NZDM OÁZA.

Cílovou skupinou projektu jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování. Cílovou skupinou NZDM OÁZA  jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 6 do 26 let, kteří mohou být ohroženi společensky nežádoucími jevy. Cílovou skupinu projektu tvoří sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - zaměstnanci NZDM OÁZA.