PROJEKTY

NOVÁ CESTA K INTEGRACI II.

Shrnující informace o realizaci projektu 

image001 

Číslo projektu:                      CZ.1.04/3.3.05/D6.00103

Název projektu:                    Nová cesta k integraci II.

Doba realizace :                    1.listopadu 2014 – 31.řjna 2015

 

Spolupracující organizace:  Probační a mediační služba ČR /Havířov, Karviná/

 Projekt Nová cesta k integraci II. byl formálně zahájen v souladu s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“. Cílová skupina projektu jsou osoby se sníženou motivací k výkonu zaměstnání a řešení vlastních problémů. Z toho důvodu byly do projektu zařazeny aktivity skupinového i individuálního poradenství.

Plnění jednotlivých Klíčových aktivit bylo hodnoceno v pravidelných monitorovacích zprávách a bylo přizpůsobeno faktickému vývoji při realizaci projektu. V této souvislosti byl i dílčím způsobem upraven Harmonogram projektu formou nepodstatných změn.

KA 01 Poradenské centrum:

Poradenské centrum bylo zřízeno v sídle realizátora projektu. Byla zřízena samostatná místnost, vybavená kancelářským nábytkem jako bezpečný prostor pro realizaci poradenských aktivit. Účastníci projektu mohli využívat připravené notebooky, nebo stacionární počítače v učebně VT, kopírovat a tisknout potřebné materiály jako podklady k výběrovému řízení – životopisy apod. Poradenské centrum vedl po celou dobu projektu Mgr. Petr Mišik, který zároveň realizoval ve 4. bězích skupinové poradenství. Poradenské centrum bylo navštěvováno všemi účastníky projektu.

KA 02 Individuální poradenství:

  • Psychologické poradenství a Pracovní diagnostika byla realizována Dr. Stolařem, do aktivity se přihlásilo 18 zájemců a skutečně se aktivity účastnilo 11 osob
  •  
  • Právní poradenství a dluhové poradenství:

Právní poradenství bylo vedeno Mgr. Adamusovou o aktivitu projevilo zájem 8 osob  a 6 osob se aktivity účastnilo.

Finanční a dluhové poradenství vedla p. Martina Gregorová - celkem se tento typ poradenství přihlásilo 12 osob a skutečně se aktivity účastnilo 7 osob.

  • Pracovní poradenství – poradenství se účastnili všichni účastníci projektu, kteří průběžně v době realizace projektu přicházeli do poradenského centra za odborným pracovníkem a individuálně konzultovali.

V rámci této aktivity jsme po celu dobu projektu řešili zapojení účastníků, jejich nespolehlivost v docházce, změny a neúčast v plánové aktivitě. Účastníkům jsme osobně předávali pozvánky a následně je telefonicky kontaktovali s připomínkou termínu akce, ale ani tato důsledná metoda nezajistila skutečnou účast.

 KA 03 Profesní vzdělávání:

I přes skutečnost, že v minulém projektu poptávali účastníci rozšíření výběru profesních kvalifikací, nebyla nyní nabídka vyčerpána.

V tomto projektu byl o profesní vzdělávání v úvodu projektu zájem, při jeho realizaci však skutečně nastoupilo méně účastníků, než bylo přihlášeno. Důvody, které ovlivnily nástup do vzdělávací aktivity byly sdělovány různé - od náhlého nezájmu o doplnění kvalifikace, přes údajný příslib zaměstnání, lékařem sdělenou zdravotní nezpůsobilost pro výkon kursu, pracovní neschopnost apod.

Pouze 2 osoby nastoupily a úspěšně ukončily profesní kvalifikací v oboru Zedník. Další běh kursu se vzhledem ke krátké době realizace projektu, prázdninovému období a jeho hodinovému rozsahu nebylo možno realizovat.

KA 04 Zprostředkování zaměstnání:

Zprostředkování zaměstnání probíhalo od počátku realizace projektu, kdy zodpovědný pracovník poradenského centra tvořil databázi zaměstnavatelů a kontaktoval možné, vhodné firmy, podniky a organizace v regionu. Spolupráce byla opětovně navázána s fa Hongik Czech, která již měla zkušenosti ze zaměstnáváním osob z předchozího projektu Nová cesta k integraci a přislíbila zaměstnání osoby projektu po ukončení kvalifikačního kursu. Vytipovaní zájemci o zaměstnání prošli pracovním pohovorem se zaměstnavatelem a byly s nimi uzavřeny pracovní smlouvy. Ne všichni, kteří nastoupili, setrvali na pracovním místě.

Popis plnění indikátorů – jednotlivé indikátory byly plněny postupně a jejich monitoring probíhal vždy v jednotlivých Monitorovacích zprávách a odrážely stav plnění jednotlivých KA. Pracovní místa byla se mzdovým příspěvkem u fa Hongik Czech, s.r.o Obecně lze říci, že indikátory výstupů i výsledků byly naplněny.

07.02.00 – Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - původně plánovaná byla 3 místa s plným pracovním úvazkem /1,0/

Indikátor byl naplněn na 100%

07.41.00 – Počet podpořených osob - původně plánován indikátor na 27 osob, skutečnost 30 osob

Indikátor byl naplněn na 111 %

07.45.00 – Počet podpořených organizací - původně plánovaná byla 1 organizace, a to příjemce dotace., Indikátor byl naplněn na 100 %

07.46.13 – Počet úspěšných absolventů kurzů – původně plánováno bylo 48 osob.

Název kursu

Počet úspěšných osob

Plán úspěšných osob

Kurs Základy obsluhy PC

7

16

Svařování v aktivním plynu

8

8

Svařování elektrodou

11

8

Paličský průkaz

13

8

Profesní kvalifikace

2

8

C e l k e m

41

48

Indikátor byl naplněn na 85,4 %.

 Celkem byly plněny:

Indikátory výsledků na 92,7%              

Indikátory výstupů na 105,5 %

Udržitelnost výstupů projektu

Podpořené osoby získaly absolvováním projektových aktivit poznatky a dovednosti, které budou nadále využívat a zároveň získali kvalifikaci, která odpovídá požadavkům současného trhu práce. V průběhu realizace projektu byla vytvořena databáze zaměstnavatelů v našem regionu, která je i nadále k dispozici zájemcům z řad cílové skupiny.

Výše popsaná úskalí s účastníky projektu byly předvídatelné a řešené průběžně. Časové omezení realizace projektu na 12 měsíců bylo zavazující a jednotlivé aktivity projektu nebylo možno následně opakovat. Celkově lze projekt zhodnotit jako úspěšný.