Projekty

Děti rodičů, rodiče dětí

Název projektu:
Děti rodičů, rodiče dětí

Popis projektu a jeho potřebnost:

Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi a jejich rodiči z Karviné, které jsou evidovány v rámci oddělení sociálně právní ochrany dětí. Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte.

Projekt řeší získání a rozšíření základních rodičovských a sociální kompetencí u osob pečujících o děti mladší 15 let a to prostřednictvím řady aktivit. Hlavní, nosnou aktivitou, je zřízení poradny SPOD a dlouhodobou systematickou prací s narušenými rodinami ve spolupráci s oddělením SPOD Magistrátu města Karviná. V případě potřeby, kterou vedoucí poradny vyhodnotí, je možné zapojit do poradenství také psychologa v rámci krizové intervence. Na poskytování poradenství navazují odborné workshopy na témata rodinných či sociálních kompetencí, které aktivizují CS. Třetí aktivitou je realizace tréninkového pracoviště pro rodiče a jejich děti, na kterém si mohou rodiče prostřednictvím hry a společné zábavy a pod vedením odborníka řešit výchovné problémy a vzájemné konflikty. Současně se setkávají s návody, jak dítě pozitivně motivovat, odměňovat a posilovat vztah rodič/dítě.

Pro CS zajišťujeme mediační službu, která napomůže při řešení konfliktních situací a může předejít dlouholetým vleklým soudním sporům bez jistého výsledku pro všechny a značné finanční a emoční zátěže. Poslední aktivitou je pilotní zavedení asistovaných nákupů, čili služby finančního poradenství na míru, zvýšení finanční gramotnosti rodičů z řad CS s očekávaným výsledkem zlepšení jejich finanční situace, která může vést ke zlepšení vztahů v rodině a její stabilizaci.

Přínosem projektu Děti rodičů, rodiče dětí jsou vzdělávací aktivity pro rodiče formou interaktivních přednášek a nácviku praktických dovedností jak pracovat s dětmi a rozvíjet tak jejich zdravý vývoj. Projekt posiluje funkčnost rodin a rozvoj sociálních a rodičovských kompetencí rodičů dětí mladších 15 let.

Na základě průzkumu bylo zjištěno, že rodiče mají zcela malé a nedostatečné rodičovské kompetence a nejsou dostatečně zastoupeny organizace, které by s rodiči a jejich dětmi systematicky a dlouhodobě pracovaly. Za inovativní je považován prvek vzájemného respektu a učení se rodičů spolu s dětmi na tréninkovém pracovišti.

 

Kontakt

Telefon

724 112 344, 596 315 303

E-mail

poradna@akademickyustav.cz

Facebook

fb.com/proskolime