PROJEKTY

KOMPLEXNÍ PÉČE O RODINU A DĚTI V (PO)ROZVODOVÉ SITUACI

Operační program:               Zaměstnanost

Název prioritní osy:              Sociální začleňování a boj s chudovou 

Název oblastní podpory:       

Reg. číslo projektu:               CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003821

Místo realizace:                     Moravskoslezský kraj

doba realizace:                      1. července 2017 – 30. června 2019

Projekty reaguje na řadu problémů, které CS řeší, jedná se např. o vytíženosti pracovníků OSPOD, neefektivní práce pracovníků OSPOD, chybějící kompetece sociálních pracovníků, konzervativní přístup sociálních pracovníků. Cílem tohoto projektu tedy je zvýšit odbornost pracovníků SPOD a podpořit je v jejich práci, podpořit multioborovou spolupráci, zavést inovativní metody práce a aktivně zapojit CS projektu a reagovat na jejích potřeby.

Klíčovým je připravit 5 metodik (KA1-KA5) zabývajících se tématem péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci. Součástí metodik bude popis inovativních metod práce, nových postupů a způsoby multioborové spolupráce.

Aktivity projektu:

 

      

   

 

Rodina a rozvod očima dětí | Židličková metoda