PROJEKTY

Akademický ústav Karviná  je zapojen do přípravy a realizace projektů ESF operačního programu OPZ. V minulém období realizoval níže uvedené projekty. Dále se podílí na přípravě a realizaci projektů a grantů zaměřených na celoživotní vzdělávání,  práci s dětmi a mládeží a preventivní programy vyhlašované územními samosprávnými celky, nadacemi a soukromými donátory

PROJEKTY 2017

KOMPLEXNÍ PÉČE O RODINU A DĚTI V (PO)ROZVODOVÉ SITUACI

 

Cílem projektu je zvýšit odbornost pracovníků SPOD a podpořit je v jejich práci, podpořit multioborovou spolupráci, zavést inovativní metody práce a aktivně zapojit CS projektu a reagovat na jejích potřeby.

Číst více >

MODEL ORGANIZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ PRO OHROŽENÉ DĚTI A RODINY

 

Projekt řeší inovativní přístup v sociální práci s ohroženými a znevýhodněnými rodinami, ve vzájemné spolupráci rodičů a děti, a a to vytvořením podrobné metodiky nové sociální činnosti v rámci sociálních služeb pro tyto rodiny s označením Komunitní klub pro rodiče a děti.

Číst více >

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY

DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE

 

Projekt byl zaměřen na rozvoj zaměstnanosti osob dlouhodobě nezaměstnaných s cílem zvýšit motivaci, individuální podporu, odborné vzdělávání a podpořit rozvoj kompetencí pro trh práce

Číst více >

image001

NOVÁ CESTA K INTEGRACI

Hlavním cílem projektu je posílení sociálních a pracovních dovedností osob po ukončení výkonu trestu odnětí svobody s návazností na vstup na trh práce, udržení zaměstnání a zařazení se zpět do společnosti. V rámci projektu je navázána úzká spolupráce s Probační a mediační službou Karviná, Havířov, Ostrava

Číst více >

image001

NOVÁ CESTA K INTEGRACI II.

Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt z předcházejícího období zaměřený na osoby po propuštění z výkonu trestu, osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Obsahem projektu je realizace komplexu aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování

Číst více >

image001